Emilia Dańczak

10 października 2023

Przewodnik po studiowaniu

Aktualności

Przejście z liceum na studia wiąże się z wieloma zmianami. Często niezbędna jest przeprowadzka do innego miasta, rozłąka z rodziną i przyjaciółmi, szukanie pokoju w mieszkaniu lub walczenie o miejsce w akademiku… Wszystkie te doświadczenia mogą być dość przytłaczające dla świeżo upieczonego studenta. Właściwie to z dużą dozą pewności można napisać, że są przytłaczające. Przeszkodą […]

Przejście z liceum na studia wiąże się z wieloma zmianami. Często niezbędna jest przeprowadzka do innego miasta, rozłąka z rodziną i przyjaciółmi, szukanie pokoju w mieszkaniu lub walczenie o miejsce w akademiku… Wszystkie te doświadczenia mogą być dość przytłaczające dla świeżo upieczonego studenta. Właściwie to z dużą dozą pewności można napisać, że są przytłaczające. Przeszkodą okazuje się jeszcze jedna rzecz — język.  

Nie jest tajemnicą, że każde środowisko wykształca właściwy sobie slang. Nie inaczej jest wśród studentów. Część z dziwnie brzmiących słówek to terminy związane stricte ze studiami, a więc słowa nieużyteczne do tej pory w życiu licealisty. 

Jak się nie pogubić w uczelnianej nomenklaturze? – Oto studencki słownik! 

Formalności

Dziekan i rektor

Zacznijmy od rektora — tu sprawa jest dość prosta, ponieważ jest on po prostu odpowiednikiem dyrektora. Niech ten niezamierzony rym ułatwi Ci zapamiętanie — rektor, to najzwyczajniej w świecie dyrektor (uczelni). W sytuacjach formalnych zwraca się do niego „Jego Magnificencja”.

Pomocnikiem rektora jest prorektor. Każdy z prorektorów ma ściśle określone zadania, które odzwierciedlone są w nazwie jego stanowiska, wyróżniamy więc na przykład prorektora do spraw studentów. 

Dziekan jest z kolei osobą sprawującą władzę w danym wydziale, podlega więc rektorowi. Analogicznie jego zastępca to prodziekan. 

Wydział

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni. Prowadzi przynajmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie w minimum jednej dyscyplinie naukowej. Na jej czele stoi wspomniany wcześniej dziekan. 

Punkty ECTS

Z angielskiego “European Credit Transfer System”, czyli opracowany przez Komisję Europejską system ujednolicający organizację studiów w całej Unii. W praktyce pozwala on przede wszystkim na łatwe rozliczanie okresu studiów odbytego za granicą (np. podczas wymiany w programie Erasmus). 

Jest on również przydatny gdy chcemy porównać, jak dogłębnie dane zagadnienie będzie realizowane podczas naszego toku studiów. Punkty ECTS odzwierciedlają uśrednioną liczbę godzin poświęcaną na przedmiot. Dzięki temu z jednej strony decydując się na dany kierunek/uczelnię możesz miarodajnie porównać, w jakim stopniu poznasz daną kwestię. Z drugiej strony pracodawca, analizując, ile godzin zostało poświęcone na naukę danego zagadnienia, może porównać dwóch kandydatów. 

Punkty ECTS ułatwiają również m.in. tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia, czy przepisywanie przedmiotów z poprzednich studiów. 

1 punkt ECTS przyznawany jest za 25-30 godzin pracy studenta. Liczba punktów ECTS, niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego, wynosi 60.

Organizacja zajęć

Asystent 

Asystent profesora, czyli w praktyce ktoś, przeważnie o stopniu doktora/doktorant, kto prowadzi zajęcia. 

Godziny/dni rektorskie 

Miód na uszy studenta, bo godziny i dni rektorskie to nic innego jak wyznaczone przez rektora godziny/dni wolne od zajęć. Często dzięki nim przedłużone jest wolne np. pomiędzy świętem 11 Listopada a weekendem. Związane są też m.in. z Dniami Sportu. 

Katedra

Jednostka organizacyjna na uczelni o wąskiej specjalizacji. W praktyce katedry odpowiadają za różne przedmioty i tak np. katedra anatomii, zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem zajęć z anatomii prawidłowej etc. 

Lektorat

To po prostu zajęcia z języka obcego.

Seminarium

Seminaria to zajęcia w grupie, często związane z treścią wcześniejszego wykładu. W teorii powinny opierać się na dyskusji i wspólnym zgłębianiu tematu, w praktyce często wyglądają jak mini wykłady…

Sylabus

Zawiera dokładny opis danego przedmiotu. Wypełnia go prowadzący i można w nim znaleźć informacje o liczbie godzin, punktach ECTS, obowiązkowej literaturze, zagadnieniach, które będą poruszane, formie zaliczenia, wymaganiach etc. 

Urlop dziekański (dziekanka)

Przerwa w studiowaniu trwająca semestr lub rok akademicki. Zgoda na nią wydawana jest, jak sama nazwa wskazuje, przez dziekana. 

Niektóre uczelnie pozwalają również na Urlop studencki, który różni się od dziekanki tym, że nie musi mieć uzasadnienia. 

Warunek

To mało przyjemna, ale czasami jedyna opcja dla studenta, który z jakiejś przyczyny nie poradził sobie z zaliczeniem przedmiotu. Jest to nic innego jak tylko zgoda dziekana na powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis do indeksu po wcześniejszym podaniu skierowanym przez studenta do władz uczelni. 

Dzięki niemu student może kontynuować naukę na kolejnym roku/semestrze, powtarzając jedynie niezdany przedmiot. Wysokość opłaty za warunkowe powtarzanie przedmiotu i liczba dozwolonych w ciągu roku wpisów warunkowych różnią się na różnych uniwersytetach. Koszty są zależne m.in. od liczny punktów ECTS.

Czas na zaliczenie, czyli kolokwia, sesja i egzaminy…

Sesja

Sesja to okres zwieńczający każdy semestr, podczas którego student musi napisać zaliczenie/egzamin ze wszystkich przedmiotów przerabianych w danym semestrze. 

Na niektórych uczelniach obowiązuje tzw. sesja ciągła. W praktyce oznacza to, że egzamin lub zaliczenie może się odbyć w dowolnym, uzgodnionym momencie po odbyciu się wszystkich zajęć z danego przedmiotu — niekoniecznie pod koniec semestru. 

Kolokwia

Kolokwia to takie sprawdziany, tylko że na studiach. Przeważnie odbywają się na przedostatnich lub ostatnich zajęciach, ale zdarza się, że z danego przedmiotu jest kilka kolokwiów, materiał jest dzięki temu podzielony na mniejsze transze. 

Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z kolokwium pozwala na zaliczenie ćwiczeń i często jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia/egzaminu. 

Zaliczenie

To odbywający się w sesji sprawdzian z całego materiału. Nie otrzymuje się z niego ocen — jak sama nazwa wskazuje, jest „na zaliczenie”.

Egzamin 

Takie zaliczenie tylko z ocenami. Przeważnie z przedmiotów „ważniejszych”, za więcej punktów ECTS.

Egzamin zerowy (zerówka)

Tak zwany przed-termin. Chociaż dokładne jego warunki różnią się z uczelni, na uczelnię, a nawet od prowadzącego, do prowadzącego, to idea jest jedna — odciążenie się podczas sesji i często… dłuższe wakacje! 

Napisanie egzaminu, bądź zaliczenia w terminie zerowym, najczęściej odbywającym się przed sesją, pozwala uniknąć pisania wszystkiego naraz, jest jednak jeden haczyk — mniej czasu na przygotowania. 

Wyjście, rozbójnik

Forma sprawdzenia wiedzy pozwalająca na dopuszczenie do zaliczenia/egzaminu w przypadku nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń.

Egzamin komisyjny, komis 

Egzamin ostatniej szansy. Warto jednak pamiętać, że przysługuje on studentowi tylko w ściśle określonych sytuacjach. Żeby móc napisać komisa, student musi napisać podanie do dziekana, w którym zakwestionuje prawidłowość przeprowadzenia egzaminu, np. powołując się na jakieś zakłócenia. Samo niezdanie nie uprawnia do przystąpienia do egzaminu komisyjnego. 

Egzamin komisyjny, jak sama nazwa wskazuje, przeprowadzany jest w trochę innych warunkach niż pozostałe zaliczenia. Przede wszystkim obecna jest komisja, która czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem, poza tym dużo częściej przeprowadzany jest w formie ustnej. 

Inne 

Akademik

Czyli dom studencki. Jest to budynek mieszkalny przeważnie zarządzany przez uczelnię, w którym studenci mogą wynająć pokój. Pokoje w akademikach przeważnie są kilkuosobowe, co może wiązać się z pewnymi trudnościami. Ich plusem są natomiast niższe ceny i lokalizacja w pobliżu kampusu. 

Kampus

Inaczej miasteczko akademickie. Część miasta, w której znajduje się kilka budynków uczelni. Często to właśnie tam znajdują się też akademiki, a także inne miejsca ważne w życiu studenta — np. punkt ksero.

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej — może ona dotyczyć często tak prozaicznych rzeczy jak potrzeba wyrobienia nowej pary okularów korekcyjnych z powodu powiększającej się wady więc warto o niej pamiętać!

Przeczytałeś artykuł? Oceń go, wypełniając ankietę.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Skip to content