Polityka Prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i świadczenia usług w serwisie internetowym Szkolna Giełda Pracy funkcjonującym pod adresem https://szkolnagieldapracy.pl/, prowadzonym przez Fundację Szkolna Giełda Pracy, z siedzibą w Krakowie, ul. Zdzisława Jachimeckiego 3c, 30-381 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000938970, NIP: 6762608335.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca częściową lub pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu. Użytkownikiem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca. Użytkownikiem może być wystawca – osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub inny rodzaj podmiotu, który zamieszcza lub planuje zamieścić w Serwisie Ogłoszenia (dalej: Wystawca) oraz kandydat – osoba fizyczna poszukująca pracy, stażu lub wolontariatu (dalej: Kandydat),
  2. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  3. Konto Wystawcy – indywidualne konto Wystawcy w Serwisie, zawierające indywidualne dane Użytkownika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis,
  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu oraz materiałów poprzez niego dostępnych oraz umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu oraz udostępnienie narzędzia służącego do dodawania, katalogowania i wyszukiwania Ogłoszeń i aplikowania na ww. Ogłoszenia,
  5. Usługodawca – Fundacja Szkolna Giełda Pracy, z siedzibą w Krakowie, ul. Zdzisława Jachimeckiego 3c, 30-381 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000938970, NIP: 6762608335,
  6. Ogłoszenie – zbiór informacji, w tym fotografie i grafiki, zamieszczonych przez Wystawców w Serwisie i przydzielonych do odpowiednich kategorii,
  7. Serwis – serwis internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie https://szkolnagieldapracy.pl/.
  8. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami. 
 3. Podstawowe założenia Serwisu to:
  1. utrzymywanie platformy do wystawiania/wyszukiwania Ogłoszeń – ofert pracy, stażu lub wolontariatu,
  2. publikowanie artykułów edukacyjnych i nagrań ze szkoleń,
  3. publikowanie wizytówek o Wystawcach. 
 4. Szczegółowe informacje o Usługach znajdują się na stronie internetowej https://szkolnagieldapracy.pl/, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Usługodawcy.
 5. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztową oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@szkolnagieldapracy.pl, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie oraz pod numerem telefonu: +48 797 804 148
 6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przez całą dobę.

§ 2 Warunki korzystania z usług elektronicznych

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. W ramach świadczonych usług elektronicznych Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi cyfrowe.
 2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.
 3. By móc korzystać z Serwisu Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszych wersjach),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 4. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu. Poprzez Serwis Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług dostępnych dla Użytkowników:
  1. Dostęp do funkcjonalności Usługi,
  2. Konta i Profile Wystawców,
  3. Newsletter,
  4. Dodawanie, przeszukiwanie i wyświetlanie Ogłoszeń – w serwisie można przeglądać Ogłoszenia, zapoznawać się z opisami, itd.
  5. Korzystanie z artykułów edukacyjnych,
  6. Korzystanie z nagrań szkoleń w formie wideo lub podcastu,
  7. Zgłaszanie Ogłoszeń,
  8. Aplikowanie do Ogłoszeń,
  9. Dodawanie Ogłoszeń – Wystawcy mogą dodawać oferty, stażu, pracy, wolontariatu. Sposób ich dodawania różni się w zależności od tego, czy Wystawca jest zarejestrowany w Serwisie:
   1. Wystawcy posiadający zarejestrowane Konto Wystawcy – dodają Ogłoszenie poprzez formularz dostępny na platformie Firma, po zalogowaniu na Konto Wystawcy,
   2. Wystawcy nieposiadający zarejestrowanego Konta Wystawcy – dodają Ogłoszenie poprzez formularz Airtable, zgłoszenia Kandydatów wysyłane są na adres e-mail Wystawcy.
  10. Zarządzanie rekrutacją – jeśli Wystawca posiada aktywne Konto Wystawcy, może wyświetlać profile  Kandydatów, którzy zgłosili się w odpowiedzi na dane Ogłoszenie, ponadto może też oznaczać czy odbyła się rozmowa kwalifikacyjna,
  11. Edycja “wizytówki” Wystawcy,
  12. Zapis do newslettera.
 5. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z opisaną w Regulaminie interoperacyjnością, kompatybilnością i funkcjonalnością rozumianą jako:
 1. funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia, pojęcie funkcjonalności odnosi się do możliwych sposobów wykorzystania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej,
 2. kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania,
 3. interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju, pojęcie interoperacyjności odnosi się do tego, czy i w jakim zakresie treści cyfrowe lub usługa cyfrowa mogą współdziałać ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innym niż sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, z którymi treści cyfrowe lub usługi cyfrowe tego samego rodzaju są zazwyczaj używane.
 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Wystawcy jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi Konta i Profilu Wystawcy zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Serwis. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Wypisz się”.
 3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera oraz Usługi Konta i Profilu Wystawcy, Użytkownik może od ww. Usług odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 4. Pełna rejestracja Konta Wystawcy następuje po potwierdzeniu rejestracji Konta Wystawcy poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Użytkownika.

§3 Rejestracja Konta Wystawcy

 1. Wystawcy dokonują rejestracji kont indywidualnych.
 2. Konta Wystawców umożliwiają Wystawcy korzystanie z Usług świadczonych przez Serwis.
 3. Rejestracji w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. Pełna rejestracja Konta Wystawcy następuje po potwierdzeniu rejestracji Konta Wystawcy poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wystawcę.
 5. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 6. Nie jest dozwolone zakładanie Konta Wystawcy indywidualnego za pomocą automatu.
 7. Dokonania rejestracji Konta Wystawcy i późniejszych działań w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Wystawcy mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Wystawcy lub posiadające stosowne uprawnienie.
 8. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Wystawcę, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta Wystawcy lub zawiesić funkcjonowanie Konta Wystawcy do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 9. Konto Wystawcy zawiera dane podane przez Wystawcę podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Serwisu, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Serwisie.

§ 4 Zasady dot. korzystania z Serwisu

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem Serwisu,
  2. przestrzegania zasad prawa i dobrych obyczajów,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników i Usługodawcy,
  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy, Serwisu i osób trzecich.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu.
 4. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 5. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Wystawcy w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta Wystawcy bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Serwisu.
 7. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Serwisie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu. Informacje o zmianach funkcjonalności Serwisu będą przekazywane Użytkownikowi w sposób określony w Regulaminie.
 8. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie treści zawierających zapisy i materiały sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie praw autorskich, piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. Ponadto, zabronione jest podejmowanie czynności i zachowań niezgodnych z dobrymi obyczajami, a w szczególności oferowanie Kandydatom zajęć innych niż o charakterze zawodowym.
 9. Konto Wystawcy, który nagminnie zamieszcza lub przekazuje treści niezgodne z prawem, niezgodne z niniejszym Regulaminem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób czy niezgodne z dobrymi obyczajami, może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca może, bez podania przyczyny, usunąć Ogłoszenia Użytkownika.
 11. Użytkownik, zamieszczając własne zdjęcie, udziela Usługodawcy zgody do rozpowszechniania wizerunku Użytkownika w ramach Serwisu i w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Wizerunek Użytkownika może być rozpowszechniony publicznie w internecie w ww. zakresie.

§5 Zasady zamieszczania Ogłoszeń

 1. Każdy Wystawca zamieszczając treści w Serwisie oświadcza, że:
  • ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną w Serwisie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści,
  • osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku,
  • informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd,
  • usługi świadczone przez Wystawcę są zgodne z prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Wystawca zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. a, b, c Regulaminu na każde żądanie Usługodawcy.
 3. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści zamieszczanej przez Wystawcę, ich skracania i redagowania, a także jej usuwania bez podania przyczyny.
 5. Wystawca umieszczając na Serwisie treści wyraża zgodę na niewyłączne, nieodwołalne, nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz pozwalające na udzielanie dalszych licencji korzystanie z treści w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Serwisu.
 6. Wystawca udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:
  • a. utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • b. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
  • c. wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,
  • d. relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
  • e. publikacje w gazetach i czasopismach,
  • f. rozpowszechnianie w Internecie, na Serwisie, na portalach społecznościowych, w bannerach na innych portalach, w newsletterze,
  • g. udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.
 7. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji na rzecz podmiotów trzecich.
 8. Wystawca wyraża zgodę, by treści były rozpowszechniane anonimowo, w tym nie były oznaczone imieniem i nazwiskiem Wystawcy.
 9. Wystawca oświadcza, że posiada zdolności osobiste, techniczne i organizacyjne do wykonywania czynności i prac, które są przedmiotem Ogłoszenia.
 10. Wystawca zobowiązany jest do zamieszczenia rzetelnego i szczegółowego opisu przedmiotu Ogłoszenia. W szczególności powinne być podane: …………………..
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Wystawcę Ogłoszeń w każdym czasie i bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek Serwisu, są niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami.
 12. Zabronione jest ponowne wystawienie w tej samej formie Ogłoszenia, którego wystawienie już raz nie zostało zaakceptowane przez Usługodawcę.
 13. Treści zamieszczane przez Wystawców w Serwisie są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 14. Usługodawca ma prawo do wykorzystania loga, pseudonimu, nazwy kont społecznościowych, firmy oraz adresów stron internetowych Wystawców w celu umieszczenia w Serwisie oraz w materiałach promocyjnych z informacją, iż jest Wystawcą i korzysta z Serwisu.

§ 6 Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia wypowiedzenia umowy w dowolnej formie dokumentowej, tj. w formie wiadomości e-mail.
 3. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
  1. Użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu,
  2. Użytkownik rażąco narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Wystawcy w każdym czasie. W tym celu Wystawca powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 5. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Wystawcy, jeżeli Wystawca ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Wystawcy jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Wystawcy.
 6. Usunięcie Konta Wystawcy na wniosek Wystawcy następuje w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Konsumenta za niezgodność towarów i usług z umową

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług i towarów cyfrowych zgodnych z umową. Usługodawca ma prawny obowiązek świadczenia usług bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
 4. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował,
 5. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy. 
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 6.
 8. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób.
 9. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Usługodawca informuje o tym fakcie wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 11. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.
 12. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 13. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników niebędących Konsumentami jest wyłączona w całości.
 14. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takie powinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@szkolnagieldapracy.pl. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 15. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§ 8 Odpowiedzialność Usługodawcy wobec podmiotów innych niż określone w §9

 1. Niniejszy paragraf określa zasady odpowiedzialności wobec Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, świadczenia usług oraz z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona w całości, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Wyłączona zostaje odpowiedzialność zarówno za szkodę (damnum emergens) jak i utracone korzyści (lucrum cessans).
 3. Klient jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takie powinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres ………………… Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej. 

§ 10 Zmiany Regulaminu

Zmiany Usługi

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. 
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji. 
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie Użytkownika odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.
 5. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem niebędącym przedsiębiorcą:
  1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Przyczyny uzasadniające taką zmianę są następujące:
   1. zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
   2. zmiany funkcjonalności Serwisu, rozwój Serwisu.
  2. Usługodawca nie może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. 
  3. Wprowadzenie zmiany w Usłudze nie będzie wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta.
  4. Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy.
  5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
  6. Konsument nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§ 11 Aktualizacje

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową, a Konsument powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawca zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Serwisie, Konsument niebędący przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla Konsumenta.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie umowy o świadczenie usług dla Konsumentów niebędących przedsiębiorcami jest sąd miejsca zamieszkania Konsumenta. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie umowy o świadczenie usług dla przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia … roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ……….

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej  następujących usług  ……………………………

– Powód odstąpienia od umowy (opcjonalne) ………………….

– Data zawarcia umowy………………. 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Skip to content